مسافت شرعي چند كيلومتر است

مسافت شرعي چند كيلومتر است 1-تذکر : اگر مسافر 4 فرسخ حرکت کند و مسیر برگشت او هم همین اندازه باشد، می تواند در 4 فرسخ نماز را شکسته بخواند، اما باید توجه کرد که مجموع مسافت رفت و برگشت 8 فرسخ باشد. 2- در نوشتار قبل احکام مسافت شرعی توضیح داده شد از اینجا [...]