مرور برچسب

مطالب شهوت انگیز

خواندن مطالب شهوت انگیز در روزه

خواندن مطالب شهوت انگیز در روزه سوال: ایا دیدن فیلم های عاشقانه یا خواندن رمان های عاشقانه روزه را باطل میکند؟ جواب: خواندن رمان و دیدن فیلم روزه را باطل نمی کند. البته اگر محتوای نامناسب و شهوت انگیز و همراه با مفسده باشد خواندن و دیدن آن…