مرور برچسب

مضطربه

عادت مضطربه چیست

عادت مضطربه چیست انواع عادات ماهیانه را به صورت تفصیلی در لینکهای زیر کلیک کنید و مطالعه نمایید:انواع عادت ماهانه (شش قسم) عادت وقتيه و عدديه عادت وقتیه عادت عدديه مبتدئه ناسیهزن مضطربه پرسش 52 . مضطربه به چه زنى گفته…

تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد

تكليف خانمي كه پريودي نامنظم دارد عادت ماهانه متغير پرسش 26 . زنى به هيچ وجه عادت معينى ندارد، گاهى هفت روز و گاهى پنج روز و مانند آن خون مى بيند، تكليفش چيست؟ همه مراجع: اين زن، مضطربه محسوب مى شود و بايد مطابق احكام و دستورات او عمل كند.…