مرور برچسب

مضطربه كيست

عادت مضطربه چیست

عادت مضطربه چیست انواع عادات ماهیانه را به صورت تفصیلی در لینکهای زیر کلیک کنید و مطالعه نمایید:انواع عادت ماهانه (شش قسم) عادت وقتيه و عدديه عادت وقتیه عادت عدديه مبتدئه ناسیهزن مضطربه پرسش 52 . مضطربه به چه زنى گفته…