عادت مضطربه چیست

عادت مضطربه چیست انواع عادات ماهیانه را به صورت تفصیلی در لینکهای زیر کلیک کنید و مطالعه نمایید: انواع عادت ماهانه (شش قسم) عادت وقتيه و عدديه عادت وقتیه عادت عدديه مبتدئه ناسیه زن مضطربه پرسش 52 . مضطربه به چه زنى گفته مى شود؟ همه مراجع: «مضطربه» زنى است كه چند ماه خون ديده و [...]