مرور برچسب

مضاف

شروط آب برای پاک کردن نجاست

شروط آب برای پاک کردن نجاستمسأله 149 آب (1) با چهار شرط، چیز نجس را پاک می‌کند (2): اول: آن که مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق ِ بید (3)، چیز نجس را پاک نمی‌کند. دوم: آن که پاک باشد. سوم: آن که وقتی چیز نجس را می‌شویند، آب مضاف…