وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مضاربه با مال یتیم

تصرف در اموال یتیم چه شرایطی دارد

تصرف در اموال یتیم چه شرایطی دارد نکته: 1-نگهداری اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعی آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموی صغار و مادربزرگ یا پدربزرگ حق حضانت و ولايت…