وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مصرف زكات فطره

زكات فطره در چه اموري بايد استفاده شود

زكات فطره در چه اموري بايد استفاده شودنكته: برخي از مراجع مصرف فطريه را همانند مصرف زكات، در هشت مورد جايز مي دانند اما برخي ديگر، فقط مصرق برای فقرا جايز مي دانند.مصرف زکات فطره مسأله 2014 اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که…