مرور برچسب

مصافحه مؤمنين بعد از نماز

مسائل متفرقه نماز

مسائل متفرقه نماز مسائل متفرقه نماز  س 723: چگونه بايد افراد خانواده را براى خواندن نماز صبح بيدار نمود؟ ج: در اين مورد کيفيت خاصى در رابطه با افراد خانواده وجود ندارد.س 724: نماز و روزه کسانى که به گروه‌ها و طايفه ‏هاى مختلفى منسوب…