مرور برچسب

مس میت

فرق غسل میت و مس میت

فرق غسل میت و مس میت فرق غسل میت و مس میت در این است که غسل میت مربوط به میت هست چون واجب است میت را سه غسل بدهند، و احکام خاص به میت را دارد، از «اینجا» کلیک کنید و احکام این غسل ها را مطالعه کنید، اما غسل مس میت برای کسی است که به بدن میت…

غسل مس میت

غسل مس میت1-اگر کسی بدن انسان مرده‌یی را که سرد شده ولی هنوز غسل میت داده نشده -است، با پوست لمس کند یا جایی از دست و پا و صورت و سایر بدن خود را به هر جای بدن او برساند باید برای نماز و امثال آن غسل کند. این را «غسل مس میت» می‌نامند. 2-…