احكام مس قرآن كريم

احكام مس قرآن كريم تماس با قرآن پرسش 203 . حكم تماس بدن با خط قرآن بدون طهارت چه حكمى دارد؟ همه مراجع: تماس بدن با خط قرآن بدون طهارت حرام است.[1] قرآن روى سر پرسش 204 . آيا گذاشتن قرآن باز بر روى سر، بدون طهارت جايز است؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى [...]