حكم جواب سلام در حال نماز

حكم جواب سلام در حال نماز  [در حال نماز انسان نباید به دیگری سلام کند] مسأله 1137 در حال نماز، انسان نباید به دیگری سلام کند و اگر دیگری به او سلام کند (1)، باید طوری جواب دهد که سلام مقدم باشد مثلًا بگوید: «السَّلام ُ عَلَیکُم» یا «سَلام ٌ عَلَیکُم» و نباید «عَلَیکُم ُ [...]