احكام زمان و مكان اعتكاف

احكام زمان و مكان اعتكاف زمان متداول اعتکاف روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه رجب که معروف به ایام البیض هست، مصادف با 2/اردیبهشت/1395 می باشد که قبل از اذان صبح باید در مسجد حاضر بود. .در نوشتار قبل حکم«اعتکاف بعد از اذان صبح چه حکمی دارد» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و [...]