مرور برچسب

مستحبات سجده

مستحبات و مکروهات سجده چیست

مستحبات و مکروهات سجده چیستمسأله 1091 در سجده چند چیز مستحب است (1): 1 کسی که ایستاده نماز می خواند بعد از آن که سر از رکوع برداشت و کاملًا ایستاد و کسی که نشسته نماز می خواند، بعد از آن که کاملًا نشست، برای رفتن به سجده تکبیر بگوید…