مرور برچسب

مستحبات اعتکاف

اعمال اعتکاف چیست

اعمال اعتکاف چیستواجبات و محرمات اعتکاف را در بخش «ویژه نامه اعتکاف» مطالعه نمایید مانند : روزه، عدم خروج از مسجد مگر در ضرورت و ... . در سه روز 13 و 14 و 15 رجب مستحب است اعمال ام داود (در مفاتیح الجنان) انجام شود. پرسش 5 .  آداب و…