اعمال اعتکاف چیست

اعمال اعتکاف چیست واجبات و محرمات اعتکاف را در بخش «ویژه نامه اعتکاف» مطالعه نمایید مانند : روزه، عدم خروج از مسجد مگر در ضرورت و ... . در سه روز 13 و 14 و 15 رجب مستحب است اعمال ام داود (در مفاتیح الجنان) انجام شود.  پرسش 5 .  آداب و مستحبات اعتكاف را [...]