مرور برچسب

مستحاضه

وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحب

 وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحبمسأله 402 زن مستحاضه، (1) برای هر نمازی (2) چه واجب باشد و چه مستحب، باید وضو بگیرد (3) (و نیز اگر بخواهد نمازی را که خوانده (4) احتیاطاً دوباره بخواند، یا بخواهد نمازی را که تنها خوانده است دوباره با…