وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مستحاضه و مسجد

آيا مستحاضه مي تواند به مسجد برود

آيا مستحاضه مي تواند به مسجد بروددر نوشتار قبل وظیفه استحاضه در اعمال مشروط به طهارت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مستحاضه و مسجد پرسش 179 . آيا زن مستحاضه، اگر به وظايف استحاضه عمل كرده باشد، مى تواند…