آيا مستحاضه مي تواند به مسجد برود

آيا مستحاضه مي تواند به مسجد برود در نوشتار قبل وظیفه استحاضه در اعمال مشروط به طهارت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مستحاضه و مسجد پرسش 179 . آيا زن مستحاضه، اگر به وظايف استحاضه عمل كرده باشد، مى تواند داخل مسجد ـ به خصوص مسجدالحرام ـ شود؟ همه [...]