وظيفه مستحاضه متوسطه

وظايف مستحاضه متوسطه پرسش 187 . وظيفه مستحاضه متوسطه چيست؟ همه مراجع (به جز مكارم): مستحاضه متوسطه چند وظيفه دارد: براى هر نماز بايد پنبه (نوار بهداشتى) را عوض كند. بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده، تطهير كند. براى هر نماز يك وضو بگيرد ؛ به عنوان مثال براى نماز ظهر يك [...]