مرور برچسب

مستحاضه كثيره

وظيفه استحاضه كثيره

وظيفه استحاضه كثيره وظايف مستحاضه كثيره پرسش 190 . وظيفه مستحاضه كثيره چيست؟ همه مراجع (به جز مكارم): مستحاضه كثيره چند وظيفه دارد:براى هر نماز بايد پنبه (نوار بهداشتى) را عوض كند. بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده،…