وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مسائل مستحدثه

آیا فقه پاسخگوی مسایل جدید هست

آیا فقه پاسخگوی مسایل جدید هست یکی از سوالات مهم دینی اینست که آیا فقه و مرجعیت می توانند پاسخگوی مسایل جدید باشند؟ خیلی ازمسایل جدید رخ داده که در زمان معصومین این امور نبوده است تا روایاتی در مورد آن گفته شود؟ انواع تجارتها مانند گلدکوئست و…