مرور برچسب

مزد کار

مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد

مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشد مزد کارگر و اجیر در صورتی که کار نباشدمسأله 2197 اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه…