مرور برچسب

مرگ مغزي

آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد

آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد در نوشتار قبل « احکام جامع مس میت» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. تماس با بيمار مرگ مغزى   پرسش 134 . آيا ماساژ فردى كه نمى دانيم زنده است يا مرده، غسل مس ميت دارد؟…