مرور برچسب

مرجع ميت

تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است

تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته استس ۲۲: آیا تقلید ابتدایی از میّت جایز است؟ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.س ۲۳: آیا تقلید ابتدایی از مجتهد میّت، متوقف بر تقلید از مجتهد زنده است؟ج: تقليد…