تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است

تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۲۲: آیا تقلید ابتدایی از میّت جایز است؟ ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود. س ۲۳: آیا تقلید ابتدایی از مجتهد میّت، متوقف بر تقلید از مجتهد زنده است؟ [...]