حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی

حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی رجوع به مجتهد مساوى پرسش ۶۹ . آيا عدول از مرجع تقليد زنده به مرجع مساوى با او، جايز است؟ به طور مثال آيا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مى توان به مرجع ديگرى كه مساوى با مجتهد اول است، رجوع [...]