مرور برچسب

مرجع مساوي

حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی

حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی رجوع به مجتهد مساوى پرسش ۶۹ . آيا عدول از مرجع تقليد زنده به مرجع مساوى با او، جايز است؟ به طور مثال آيا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مى توان به مرجع ديگرى كه مساوى با…