مرور برچسب

مرجعيت زن

چرا زنان نمي توانند مرجع تقليد شوند

چرا زنان نمي توانند مرجع تقليد شوند همواره علت تمامي احكام بر ما منكشف نبوده ، اما علت دار بودن آن نزد عقل به اثبات رسيده است. پشتوانه احكام الهي اراده وعلم بي نهايت خداوند متعال است و پشتوانه محدود نگري ما عقل و علم كم ماست. در هر حال با…