مرور برچسب

مراحل غسل ارتماسی

غسل ارتماسی

غسل ارتماسی 1-آموزش غسل ترتیبی را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.2- در نوشتار قبل غسل ارتماســی در استخر مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 367 در غسل ارتماسـی اگر به نیّت غسل ارتماسـی به تدریج در آب فرو رود تا…