مرور برچسب

مدت ازدواج موقت

حداقل و حداكثر مدت در عقد موقت

حداقل و حداكثر مدت در عقد موقت مدت عقد موقت پرسش 198 . حداقل و حداكثر مدت در عقد موقت چه مقدار است؟ آيات عظام امام، صافى، فاضل، نورى: عقد موقت اندازه معيّنى ندارد و مقدار آن با توافق دو طرف انجام مى پذيرد. آيه اللّه  سيستانى: عقد موقت…