مرور برچسب

محل نماز

گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان

گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهماندر نوشتار قبل «اعلان نجاست غذا به ميهمان» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  مسأله 144 اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانی که وارد…