در نفاس چه كارهايي بر زن حرام است

در نفاس چه كارهايي بر زن حرام است محرمات نفساء پرسش 219 . چه كارهايى بر زن نفساء حرام است؟ همه مراجع: هر چيزى كه بر زن حائض حرام است، بر زن نفساء هم حرام است.[1] تبصره . آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد، بعضى از كارهايى را كه بر زن حائض حرام است، بنابر [...]