مرور برچسب

محرمات تخلي

احكام واجب و حرام دستشويي

احكام واجب و حرام دستشوييامور واجب يا حرام هنگام تخلّی   مسأله ۶۵. در هنگام تخلّی و مواقع دیگر واجب است انسان، عورت و شرمگاه خود را از كسانی كه مكلّفند، هرچند مثل خواهر و مادر با او محرم باشند و همچنین از دیوانه و بچّه، اگر ممیز باشند…