مرور برچسب

محاسبه خمس

تکلیف کسی که تاکنون خمس نداده چیست

تکلیف کسی که تاکنون خمس نداده چیست تکلیف کسی که تاکنون خمس نداده چیستدر نوشتار قبل « مصالحه و دست گردان » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.پرسش 8 . كسى كه درآمد كسب دارد؛ ولى تا به حال خمس نمى داده و…

چگونه خمس را حساب مي كنند

چگونه خمس را حساب مي كنند محاسبه خمس احكام خمس ظرايف خاص به خود را دارد شما مي توانيد ويژه نامه احكام خمس را از «اينجا» ببينيد. پرسش 6 . راه محاسبه خمس را ذكر نماييد.كشاورزان، كارمندان، كارگران، كاسب ها و هر كس كه درآمد كسب دارد،…