مرور برچسب

مجتهد اعلم

آيا حتما بايد از اعلم تقليد كنيم

آيا حتما بايد از اعلم تقليد كنيمس ۲۱: از چه کسی باید تقلید کنیم؟ج: از مجتهدى که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنا بر احتياط بايد اعلم هم باشد.س ۱۹: آیا با وجود اعلم، تقلید از غیر اعلم جایز است؟ج: در مسائلى که فتواى غير…