مرور برچسب

مجازات استمنا

آيا استمنا حد و تعزير دارد

آيا استمنا حد و تعزير دارد مجازات استمنا پرسش 164 . آيا استمنا حد و تعزير دارد؟ استمنا حد ندارد؛ ولى تعزير دارد. اگر شخصى كه استمنا كرده نزد قاضى اقرار كند يا دو نفر عادل نزد قاضى شهادت بدهند، قاضى او را تعزير مى كند، يعنى مقدارى كه مصلحت مى…