معني ولي در غدير و سيره خلفا

معني ولي در غدير و سيره خلفا در نوشتارهاي مختلفي در سايت هدانا به بررسي واژه غدير از منظر اهل لغت، مفسران و راويان پرداختيم حال اين واژه استفاده شده در حديث غدير را در سيره خلفا با هم بررسي مي نماييم. معناي واژه «ولي» در فرهنگ خلفا : مردم عصر رسول خدا صلي الله [...]