مرور برچسب

مانع بعد از وضو

بعد از وضو در اعضا مانع ببينيم

بعد از وضو در اعضا مانع ببينيم بعد از وضو در اعضا مانع ببينيمدر نوشتار قبل « دیدن مانع در اعضای وضو و غسل بعد از نماز» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مانع وضو پرسش 62 . اگر بعد از وضو، در اعضا مانعى…