مرور برچسب

مانع ارث

ارث بردن قاتل از مقتول

ارث بردن قاتل از مقتول ارث بردن قاتل از مقتولمسأله 2784 اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداً و بناحق بکشد، از او ارث نمی‌برد ولی اگر (1) از روی خطا باشد (2) مثل آنکه سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از…