مرور برچسب

ماليدن كرم

حكم وضو و غسل با كرم پوست

حكم وضو و غسل با كرم پوست كرم پوست پرسش 68 . آيا ماليدن كرم به دست و صورت، مانع وضو مى شود؟ همه مراجع: اگر به حدى باشد كه مانع رسيدن آب به پوست نباشد، اشكال ندارد. تبصره. تشخيص اين امر به عهده عرف است.. تبريزى،…