حكم وضو و غسل با كرم پوست

حكم وضو و غسل با كرم پوست   كرم پوست پرسش 68 . آيا ماليدن كرم به دست و صورت، مانع وضو مى شود؟ همه مراجع: اگر به حدى باشد كه مانع رسيدن آب به پوست نباشد، اشكال ندارد.[1]  تبصره. تشخيص اين امر به عهده عرف است. [1]. تبريزى، استفتائات، س 152؛ سيستانى، سايت، وضو؛ خامنه اى، [...]