وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ماشین دزدی

خرید و فروش اجناس دزدی

خرید و فروش اجناس دزدی خرید و فروش اجناس دزدیدر نوشتار قبل « خرید و فروش مال غصبی» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2070 خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده (1) (باطل…