مرور برچسب

مؤونه

معنی مؤونه چیست

معنی مؤونه چیست مفهوم مؤونه پرسش 146 . مفهوم و ماهيت «مؤونه» را توضيح دهيد؟ «مؤونه» به مخارجى گفته مى شود كه در زندگى هزينه مى گردد و شامل موارد ذيل است: 1. هزينه هاى زندگى شخصى؛ مانند: خوراك و پوشاك، خانه مسكونى، وسايل زندگى، وسايل نقليه،…