حكم زدن لنز چشم براي زنان

حكم زدن لنز چشم براي زنان وضو و غسل با لنز آيا هنگام غسل و وضو نياز هست لنز را از چشم بيرون آوريم؟ پاسخ: وضو و غسل با لنز داخل چشم اشكالي ندارد و صحيح است.   لنز آرايشى پرسش 170. گذاشتن لنز آرايشى براى بانوان چه حكمى دارد؟ همه مراجع (به جز مكارم [...]