مرور برچسب

لكه بينى

حكم لكه بيني قبل و بعد از حيض

حكم لكه بيني قبل و بعد از حيضدر نوشتار قبل حکم ترشحات زردرنگ مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.لكه بينى پرسش 31 . زنى كه عادت عدديه دارد؛ با تمام شدن عادت خود تا قبل از پايان روز دهم، يك يا چند روز ديگر نيز لك ببيند و بعد پاك…