مرور برچسب

لباس مردار

احکام متفرقه لباس نمازگزار

احکام متفرقه لباس نمازگزار  مسأله 839 پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلا باف (1) (و لباسی که از مردار تهیه شده (2)) در حال ناچاری مانعی ندارد (3). و نیز کسی که ناچار است لباس به پوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد (و تا آخر وقت هم…