نماز در لباسی که خمس آن داده نشده

نماز در لباسی که خمس آن داده نشده  اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد] مسأله 820 اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد (1)، نماز خواندن در آن لباس باطل است (2) و هم چنین است اگر به ذمه بخرد و در [...]