مرور برچسب

لباس خمس

نماز در لباسی که خمس آن داده نشده

نماز در لباسی که خمس آن داده نشده اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد] مسأله 820 اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد (1)، نماز خواندن در آن لباس باطل است (2) و هم چنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع…