وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

لباس بیمار

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی داردمسأله 849 اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دُمَل باشد (چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم یا برای خصوص او سخت است (1))، تا وقتی که زخم یا جراحت…