وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

لباس ايام عادت

آيا لباس ها ي ايام عادت بايد شسته شود

آيا لباس ها ي ايام عادت بايد شسته شود اگر لباسها به خون و لكه برخورد نكرده است شستن آن از جهت شرعي ضرورتي ندارد.لباس هاى حائض پرسش 112 . آيا زن حائض پس از پاك شدن، بايد تمام لباس هاى زمان قاعدگى را بشويد يا اينكه مى تواند با همان لباس ها…