حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. شرط ششم [مسأله 834 لباس مرد نمازگزار] مسأله 834 لباس مرد نمازگزار (1) باید ابریشم خالص نباشد (2) و در [...]