مرور برچسب

لباس ابریشم

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم

حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم حکم لباس نمازگزار از جنس ابریشم در نوشتار قبل « شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شرط ششممسأله 834 لباس مرد نمازگزار (1) باید ابریشم…