حكم پوشيدن لباس ابريشم چيست

حكم پوشيدن لباس ابريشم چيست لباس ابريشم پرسش 152. حكم پوشيدن لباس ابريشم براى زن و مرد چيست؟ همه مراجع: اگر ابريشم خالص باشد، پوشيدن آن براى مرد حرام است؛ ولى براى زن اشكال ندارد. پرسش 153. آيا پوشيدن لباسى كه آستر آن ابريشم است، براى مرد جايز است؟ همه مراجع (به جز بهجت): خير، [...]