مرور برچسب

كورتاژ

حكم خون پس از سقط جنين

حكم خون پس از سقط جنين خون زمان سقط پرسش 227 . خانمى كه بچه اش را كورتاژ كرده خونى كه مشاهده مى كند، چه خونى است؟ آيا خون نفاس است؟ آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: اگر خون بسته اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند كه اگر در رحم…