حکم دست زدن در مسجد و مجالس جشن

حکم دست زدن در مسجد و مجالس جشن كف زدن پرسش 116 . حكم دست زدن در مراسم عروسى چيست؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل و مكارم: اگر به طور متعارف و غير لهوى باشد، اشكال ندارد. آيات عظام تبريزى و سيستانى: دست زدن فى نفسه (به تنهايى)، اشكال ندارد.[2] آيه اللّه  وحيد: احتياط واجب [...]