مرور برچسب

كفش هم  اتاقى

استفاده از كفش هم اتاقي براي وضو

استفاده از كفش هم اتاقي براي وضو كفش هم  اتاقى پرسش 38 . اگر كفش هم اتاقى خود را بدون رضايت او بپوشد و با آن وضو بگيرد؛ چه حكمى دارد؟ همه مراجع: اگر اطمينان به رضايت دارد، اشكال ندارد و اگر بدون رضايت  او اين كار را انجام دهد، گناه كرده؛ ولى…