وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

كفاره روزه بيمار

كفاره روزه بيمار چگونه است

كفاره روزه بيمار چگونه استاگر بیمار نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد، باید بعد از ماه رمضان تا رمضان سال بعد قضا کند، اگر قضا کرد کفاره ندارد. اما اگر بیمار نتواند تا رمضان سال بعد قضا کند یعنی بیماری او در کل سال باشد و یا عمدا قضا نکند حکمش…